Regulamin

Słowniczek

Usługodawca – Sklep Internetowy panwp.pl
Usługobiorca – Konsument
Karta Usługi – strona w Sklepie Internetowym panwp.pl, na której Usługodawca umieścił prezentację konkretnej usługi (produktu), której wykonanie może zamówić Usługobiorca
Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Trwały nośnik – narzędzie, które umożliwia Usługobiorcy dostęp do przesłanych mu informacji i odtworzenie ich w niezmienionej postaci.

Treść Regulaminu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym panwp.pl jest firma Panwp Łukasz Krywko NIP 5252391729 REGON 362091195 z siedzibą w 02-791 Warszawa przy ul. Na Uboczu 10/5.
 2. Główną drogą komunikacji Usługodawcy z Usługobiorcą jest poczta elektroniczna. Kontakt z Usługodawcą oraz składanie reklamacji do Usługodawcy możliwe jest poprzez formularz udostępniony pod adresem http://panwp.pl/kontakt oraz adres poczty elektronicznej sklep@panwp.pl.
 3. Usługodawca publikuje oferty sprzedaży domen internetowych wykonując wyłącznie czynności techniczne związane z ich publikowaniem na stronach sklepu internetowego panwp.pl. Ewentualna sprzedaż domen internetowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem giełdy domen AfterMarket.pl firmy Michau Enterprises Limited. Regulamin giełdy domen AfterMarket.pl dostępny jest pod adresem http://www.aftermarket.pl/rules_general.htm. Usługodawca nie gwarantuje aktualności cen domen internetowych w sklepie internetowym panwp.pl. Aktualne ceny domen internetowych zawsze można znaleźć na giełdzie domen AfterMarket.pl.
  Informacje o domenach internetowych zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego panwp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

REALIZACJA USŁUGI

§2

 1. Usługodawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 2. Ceny wszystkich produktów wyszczególnionych na stronach sklepu internetowego http://panwp.pl są cenami jednostkowymi brutto, wyrażonymi w złotych polskich i nie obejmują opłaty za dostawę pocztą tradycyjną.
 3. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień, w którym Usługobiorca za pomocą strony sklepu http://panwp.pl zatytułowanej „Kasa potwierdzenie zamówienia” używając przycisku oznaczonego słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” złożył zamówienie na realizację wybranych usług.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny za zamówione usługi natychmiast po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż 14 dni od złożenia zamówienia na wykonanie usługi w formie przedpłaty na konto bankowe Usługodawcy. W przypadku nieotrzymania w terminie całej zapłaty Usługodawca może odmówić wykonania zamówienia.
 5. Usługodawca rozpoczyna realizowanie zamówionych usług natychmiast po otrzymaniu zapłaty całej ceny za zamówione usługi.
 6. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia na wykonanie usługi. Cena wykonania usługi nie zawiera kosztów ewentualnej przesyłki pocztą tradycyjną. Szczegóły terminu realizacji zamówionych usług wymieniono w Karcie Usługi, którą zamówił Usługobiorca.
 7. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług jest zgoda Usługobiorcy na wykonanie zamawianej usługi przez Usługodawcę, której szczegóły są wymienione w Karcie Usługi, którą zamówił Usługobiorca. Usługobiorca płacąc za zamówione usługi jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie tejże usługi przez Usługodawcę oraz zobowiązuje się do odebrania gotowego przedmiotu świadczenia usług będącego wynikiem zawarcia przez strony umowy o świadczenie usług.
 8. W Sklepie Internetowym panwp.pl przedmiotem świadczenia usług są następujące usługi dostarczania treści cyfrowych: tworzenie stron internetowych oraz tworzenie tekstów reklamowych co, do których Usługobiorca zgłasza zapotrzebowanie. Szczegóły przedmiotu umowy, którą zawierają strony oraz termin realizacji usług są różne dla poszczególnych usług oferowanych w sklepie internetowym. Przez spełnienie świadczenia usług w terminie czyli sytuacji, w której strony uznają zamówione usługi za wykonane, rozumie się wykonanie przez Usługodawcę (Sklep) wszystkich usług wyszczególnionych na stronie sklepu http://panwp.pl zatytułowanej „Kasa potwierdzenie zamówienia” w momencie użycia przycisku oznaczonego słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i przekazanie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy gotowego przedmiotu świadczenia usług wraz z sublicencją, które zakupił Usługobiorca (Konsument), których szczegóły określono (wraz z terminami realizacji poszczególnych usług) w kartach zakupionych usług.
 9. Wszelkie dane niezbędne do odbioru gotowego przedmiotu spełnionego świadczenia zostaną bezpłatnie przekazane Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej, który podał podczas składania zamówienia na usługę. Usługobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem mu wytworzonych treści cyfrowych będących przedmiotem spełnionego świadczenia usługi na jego adres poczty elektronicznej. Za zwłokę z odebraniem gotowego przedmiotu spełnionego świadczenia odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Usługodawca obciąży Usługobiorcę wszelkimi kosztami ewentualnego przechowania gotowego przedmiotu spełnionego świadczenia.

REKLAMACJA I GWARANCJA

§3

 1. Usługobiorcy nie przysługuje gwarancja na usługi wykonanie przez Usługodawcę, które wykonano zgodnie z przedmiotem umowy.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do reklamacji na usługi wykonanie przez Usługodawcę, których wadliwe działanie nie jest spowodowane działaniem Usługodawcy i na które to wadliwe działanie Usługodawca nie ma wpływu.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zamówione i opłacone przez Usługobiorcę usługi zostały wykonane bez wad oraz zgodnie z przedmiotem umowy. Usługobiorca może reklamować usługę niewykonaną zgodnie z przedmiotem umowy. Usługodawca przyjmując reklamację w pierwszej kolejności ocenia czy reklamacja jest zasadna. Jeśli reklamacja jest zasadna Usługodawca dołoży starań aby usługa spełniła przedmiot umowy w ciągu 30 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub jeśli jest to niemożliwe zwróci Usługobiorcy całą kwotę za wadliwie wykonaną usługę. W przypadku zwrotu płatności za wadliwie wykonaną usługę Usługodawca dokona zwrotu nie później niż 14 dni od dnia, w którym stwierdzono niemożliwość poprawy przedmiotu umowy. Usługodawca zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§4

 1. Usługobiorca, który za pomocą udostępnionego formularza w sklepie internetowym http://panwp.pl zawarł umowę na realizację wybranych usług polegających na wytworzeniu treści cyfrowych, ale jeszcze nie dokonał zapłaty całej ceny za zamówione usługi, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy na adres poczty elektronicznej sklep@panwp.pl. Wzór odstąpienia od umowy Usługobiorca otrzymuje po złożeniu zamówienia. Wzór można również pobrać poniżej.
 2. W przypadku dokonania zapłaty całej ceny za zamówione usługi polegających na wytworzeniu treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Usługobiorca zgadza się na rozpoczęcie wykonania oraz spełnienie zamówionych usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz Usługobiorca zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy (Ustawa o prawach konsumenta Art. 38 pkt 13).
 3. Usługobiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca zwróci uzasadnione koszty poniesione przez Usługodawcę (Ustawa o prawach konsumenta Art. 12 ust. 1 pkt  11)

COOKIES

§5

 1. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
 2. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym
 3. Pliki Cookies to przede wszystkim pliki tekstowe, które zawierają dane informatyczne. Pliki te przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 5. Niniejsza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce użytkownika, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

 1. Usługobiorca zgadza się na odebranie potwierdzenia zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego http://panwp.pl na adres poczty elektronicznej, który podał podczas składania zamówienia na usługę
 2. Usługodawca zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna usługi bez podania przyczyn.
 3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług oferowanych w sklepie internetowym http://panwp.pl jest dostęp Usługobiorcy do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.
 4. Usługodawca przekazuje gotowy przedmiot świadczenia umowy (np. teksty reklamowe) Usługobiorcy po wykupieniu przez Usługobiorcę sublicencji. Całą cenę za sublicencję na zamawiany przedmiot świadczenia umowy doliczono do ceny usługi opisanej w jej Karcie Usługi, czyli w momencie złożenia zamówienia na wykonanie usługi i dokonanie pełnej zapłaty za jej wykonanie na konto bankowe Usługodawcy Usługobiorca w chwili uzyskania dostępu do zamówionego gotowego przedmiotu świadczenia umowy jest uprawniony do korzystania z niego w zakresie wykupionej przez niego niewyłącznej i przenoszalnej sublicencji. W zakresie wykupionej sublicencji Usługobiorca uprawniony jest do:
  • ściągnięcia danych i tekstu za pośrednictwem Internetu i zapisania go na nośniku pamięci należącym do Usługobiorcy,
  • powielania tekstu i danych w formie cyfrowej i zapisywania ich na inne nośniki elektroniczne Usługobiorcy, drukowania i powielania tekstu i danych,
  • dowolnego zarządzania tekstem i danymi zarówno w zakresie powielania ich w Internecie jak również w zakresie odpłatnego bądź darmowego udzielania sublicencji osobom trzecim.
 5. Usługodawca zastrzega, że w przypadku, gdy Usługobiorca po odbiorze gotowego przedmiotu spełnionego świadczenia podda jego treści modyfikacji w następujący sposób:
  • naruszający Prawo Polskie i/lub międzynarodowe,
  • naruszający prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich, w tym wprowadzi materiały tekstowe, graficzne, dźwiękowe, czy audiowizualne naruszając prawem chronione dobra osób trzecich,
  • doda treści o charakterze bezprawnym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc,
  • wprowadzi treści naruszające zasady Netykiety,
  • wprowadzi do niego materiały nieodpowiednie dla nieletnich lub nawiązujące do substancji prawnie zakazanych i uzależniających.Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby natychmiast taki zmodyfikowany przedmiot spełnionego świadczenia usługi usunąć ze swoich serwerów. Ponadto w przypadku wystąpienia przez osoby poszkodowane o odszkodowanie w stosunku do Usługodawcy Usługobiorca bierze na siebie odpowiedzialność i wszelkie roszczenia z tego tytułu.
 1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zabrania się Usługobiorcy umieszczania na stronach sklepu (np. formularz opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2015 r. i w przyszłości może ulec zmianie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.